بازسازي مو ICX-TRC : آزمايشات كلينيكي بر روي انسان

ICX-TRC یک شيوه پيشنهادي مشتق از خود autologous (منبعِ دهندة مشابه با گيرنده) جهت درمان الگوهاي طاسي مردانه و ريزش مو در زنان است.

دكتر فرجو از سال 2003 تا كنون بطور انحصاري به همراه همكارانش در گروه اينترسايتكس Intercytex منچستر مشغول انجام اين آزمايشات هستند; موفقيت اين طرح به دليل تامين منبع نامحدودي از موهاي بخشِ دهندة براي بيماران است.

شيوه آزمايش:

طي يك عمل بيحسي موضعي 30 دقيقه اي در كلينيك; يك نمونه كوچك از فوليكول هاي موي بيمار (تا حدودي مشابه با برداشت بافت هاي دهنده در عمل كاشت مو) برداشته مي شود.

بافت مربوطه به بخش توليد اينترسايتكس براي جداسازي سلول هاي پوستي مو dermal papilla cells از ساير فوليكول ها ارسال مي گردد; پس از كشت و گذشت هشت هفته از رشد اين سلول ها; آنها را با استفاده از يك سيستم ويژه،;در شرايط استريل، به كلينيك باز مي گردانند.

اين سلول هاي پرز مانند القايي مو hair-inductive ; بوسيله ميكرو اينجكت (تزريق كوچك) به زير پوست سر منتقل مي شوند. اين عمل با استفاده از بيحسي موضعي و فرايند انجام تزريق هاي سطحي صورت مي گيرد; هر تزريق شامل مقداري از سلول هاي پرز مانند كه دربرگيرنده موهاي رشد يافته جديد است.

در ادامه فرايند; طي گذشت سه ماه موهاي جديد رشد يافته و قابل مشاهده خواهند بود.

فاز نخست در مركز پزشكي فرجو با انجام آزمايشات كلينيكي (ايمني) بر روي هفت نفر داوطلب انجام شد.

نتايج بي خطري ديده نشده است و افزايش تعداد موها در ينج نفر از هفت نفر ديده شد; جهت اجراي استفاده از آزمايشات كلينيكي در فاز دوم; نياز به بيماراني با الگوهاي طاسي مردانه بود كه بتوان تكنيك هاي انتقال را در فازهاي مختلف بر روي آنها اجرا نمود.

آزمايش به گونه اي طراحي شده تا كارآمدي ICX-TRC را نشان دهد; همچنين برنامه مشخص رژيم غذايي و وسيله انتقال فراهم گرديد; اطلاعات اوليه مربوط به فاز آزمايشي در نيمه دوم سال 2007 بدست آمد.

انتظار نمي رود تا قبل از سال 2010 محصول تجاري ارائه گردد.
اينترسايتكس Intercytex ; بمنظور توليد سلولهاي بافتي پوستي مشتق از خود بيماران; در حال توسعه سيستم خودكار اتوماتيكي است.

سيستم خودكار داراي سیستم ثبت کننده ای است كه بسياري از نمونه هاي سلولي را پردازش مي كند; در اين مقياس، بسيار حياتي است كه تعداد فراواني از سلول هاي بيمار مورد بررسي قرار گيرند و طي فرايند تكثير همه نمونه ها در شرايط قرنطينه نگهداري شوند.

اين هدف آزمايشي براي اينترسايتكس كسب جايزه معتبر UK government scientific grant در اكتبر 2006 را به همراه داشت.